Program
[Nasz program]
Kiedy i Gdzie?

Naszą misją jest przekazywanie rzetelnej wiedzy z zakresu dietetyki i nauk o żywieniu, niezbędnej do pracy dietetyka i specjalistów żywienia człowieka.

Terminy do uzgodnienia
Podstawowe i zaawansowane czynności ratunkowe u osób nieprzytomnych (dorosłych i dzieci) w nagłych zagrożeniach zdrowotnych
Szkolenie przeznaczone jest dla personelu medycznego. Personel ten obejmuje osoby wchodzące w skład zespołów ratownictwa medycznego, jak również personel oddziałów ratunkowych i intensywnej terapii, taki jak lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, pracowników zakładów leczniczych.
12.05.2022 19.05.2022 09.00-15.00 On-line
System zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP oraz HACCP wg normy ISO 22000:2018 w żywieniu szpitalnym. Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP, w tym wdrożonego zgodnie z normą PN-EN-ISO 22000:2018 w żywieniu szpitalnym.
Szkolenie przeznaczone dla:
• publicznych i niepublicznych szpitalnych zakładów żywienia zbiorowego oraz stołówek w zakładach opiekuńczo-pielęgnacyjnych,
• dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
• właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla pacjentów ww zakładów,
• pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.

399 zł- udział jednej osoby z placówki

349 zł- udział jednej osoby z placówki, przy udziale dwóch osób z tej samej placówki

13.05.2022 20.05.2022 27.05.2022 09.00-15.00 On-line
Intendent w placówce żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży- kurs online
Szkolenie przeznaczone dla:
- placówkach oświatowo-wychowawczych (żłobki, przedszkola, szkoły, internaty, bursy, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze),
- osób pracujących w firmach cateringowych i gastronomicznych zaopatrujących ww zakłady żywienia zbiorowego w posiłki.
13.05.2022 09.00-15.00 On-line
Warsztaty praktyczne: Przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia publicznego na środki spożywcze i usługi cateringowe. Prowadzenie gospodarki magazynowej środkami spożywczymi po przeprowadzeniu zamówienia i podpisaniu umowy.
Szkolenie przeznaczone dla:
- dyrektorów/kierowników żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, burs, internatów, ośrodków szkolno-wychowawczych,
- dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
- właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży,
- dyrektorów placówek prowadzących zakłady żywienia zbiorowego osób dorosłych (domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych, uzdrowisk, sanatoriów, szpitali, środowiskowych domów samopomocy, domów seniora itp.),
- dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
- właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla osób dorosłych
- pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno- epidemiologicznych.
16.05.2022 09:00-15:00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych a związki zawodowe – na co uważać zmieniając regulamin ZFŚS ?
W trakcie szkolenia trener przedstawi praktyczne aspekty związane z funkcjonowaniem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w jednostce systemu oświaty. Uczestnicy otrzymają wzory zapisów, które ułatwią funkcjonowanie ZFŚS w jednostce systemu oświaty. W szczególności uczestnicy dowiedzą się:
- jak przyznawać świadczenia emerytom – byłym pracownikom jednostki systemu oświaty?
- jak przyznawać świadczenia dla dzieci gdy oboje rodzice pracują w jednostce systemu oświaty?
- czy utworzenie tzw. „Komisji socjalnej” jest obowiązkowe?
- czy można karać pracowników za podawanie nieprawdziwych danych?
- jak ustalać dochód na osobę w przypadku związków nieformalnych?
- czy alimenty powinny być doliczane do dochodu?
Szkolenie będzie bazowało przede wszystkim na bogatym doświadczeniu zawodowym trenera, który od wielu lat zajmuje się oświatowym prawem pracy.
17.05.2022 08:30-15:00 18.05.2022 08:30-14:00 On-line
WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (SZJ) ZGODNEGO Z PN - EN ISO 9001:2015 W MAŁYCH ŚREDNICH FIRMACH OCHRONY ZDROWIA - PRAKTYCZNA REALIZACJA WYMAGAŃ NORMY
Szkolenie kierowane jest do personelu małych i średnich jednostek ochrony zdrowia.
Celem szkolenia jest przedstawienie wymagań normy PN – EN ISO 9001:2015 oraz praktycznego sposobu ich realizacji w małej i średniej firmie medycznej (do 100 osób realizujących procesy firmy). Uczestnicy posiądą znajomość wymagań ww. normy i jej interpretacji w firmie ochrony zdrowia, a także zostaną wyposażeni we wzory dokumentów służących realizacji wymagań.
480 zł- 1 osoba
390 zł – za każdą osobę, przy zapisie dwóch lub więcej osób z tej samej placówki
19.05.2022 11.00-13.00 On-line
Dysforia płciowa
Szkolenie przeznaczone jest dla:
- pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych,
- pedagogów szkolnych, wychowawców szkolnych, pracowników ośrodków szkolno-wychowawczych,
- psychologów
20.05.2022 10.00-15.00 On-line
Przygotowanie zakładu żywienia zbiorowego do kontroli sanitarnej oraz dokumentacja GHP, GMP i HACCP zgodna z aktualnymi przepisami prawnymi.
Szkolenie przeznaczone dla:
a) zakładów żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży:
• dyrektorów żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
• dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
• właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży,
• pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
b) zakładów żywienia zbiorowego osób dorosłych:
• dyrektorów placówek prowadzących zakłady żywienia zbiorowego osób dorosłych (domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, uzdrowisk, sanatoriów, szpitali, środowiskowych domów samopomocy, domów seniora itp.),
• dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
• właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla osób dorosłych,
c) inne:
• pracowników organów prowadzących przedszkola i szkoły (urzędów miast, gmin, jednostek obsługujących placówki oświatowo-wychowawcze),
• pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
25.05.2022 26.05.2022 09.00-15.00 Online
NOWOCZESNY KUCHARZ- kurs dla kucharzy pracujących w zakładach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży (żłobkach, przedszkolach, szkołach itp.)
Szkolenie przeznaczone jest dla:
- kucharzy, pomocy kucharzy, intendentów zatrudnionych w zakładach żywienia zbiorowego tj. żłobek, przedszkole, szkoła, bursa, internat, ośrodek szkolno-wychowawczy, szpitale z oddziałami pediatrycznymi, zakładów cateringowych itp.
- osób planujących zatrudnienie przy produkcji posiłków w wyżej wymienionych placówkach.
27.05.2022 09.00-15.00 On-line
Warsztaty praktyczne: układanie receptur i jadłospisów w żywieniu zbiorowym dzieci i młodzieży.
Szkolenie przeznaczone jest dla:
• dyrektorów żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, burs, internatów, ośrodków szkolno-wychowawczych,
• dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
• właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży,
• pracowników organów prowadzących przedszkola i szkoły (urzędów miast, gmin, jednostek obsługujących placówki oświatowo-wychowawcze),
• pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
30.05.2022 09.00-15.00 On-line
Szkolenie BHP dla Społecznych Inspektorów Pracy (SIP)
Szkolenia dla SIP. To szkolenie trwające od 9:00 do 15:00 z trenerem, pozostałe godziny w formie kształcenia kierowanego. Daty 30.05 (z trenerem) oraz 31.05 i 01.06 - samokształcenie kierowane.
30.05.2022 09.00-14.00 On-line
Zaburzenia Odżywiania
Szkolenie przeznaczone jest dla:
• nauczycieli przedszkolnych/szkolnych,
• pedagogów, psychologów,
• psychodietetyków, dietetyków, lekarzy pediatrów,
• terapeutów,
• pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.
WEBINAR Urzędowy nadzór nad znakowaniem produktów kosmetycznych - aspekty prawne. Co? Jak? Dlaczego?
Szkolenie dedykowane jest:
- pracownikom inspekcji sanitarnych
- pracownikom inspekcji handlowej
- kadrze zarządzającej (właściciele, prezesi, managerowi)
- działom ds. produktu
- działom ds. badań i rozwoju lub ds. jakości
- działom marketingu reklamy
- przedstawicielem blogosfery i social mediów związanych z branżą beauty
399 zł – dla placówek publicznych- Inspekcja Sanitarna
799 zł – dla prywatnych przedsiębiorców
Wszystkie publikowane materiały, a w szczególności tematy szkoleń i ich programy są chronione prawem autorskim. Reprodukcja w jakiejkolwiek postaci jest zabroniona.