PROJEKTY
UNIJNE

Centrum Kształcenia i Wdrożeń w partnerstwie z Zespołem Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o. w Jaworznie rozpoczęło realizację projektu „Mam apetyt na zdrowie – wdrażanie działań zdrowotnych w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości wśród dzieci w wieku przedszkolnym na terenie miasta Jaworzna.

Głównym celem projektu jest realizacja wsparcia na rzecz dzieci w wieku 5 i 6 lat przebywających w przedszkolach na terenie miasta Jaworzna w zakresie zwiększenia świadomości prawidłowego żywienia, aktywności fizycznej oraz wiedzy dotyczącej występowania, przyczyn i skutków dziecięcej nadwagi i otyłości.

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.05.2020 – 31.12.2022 w Partnerstwie. Łącznie wsparciem w ramach projektu planuje się objąć 1248 osób w tym: dzieci z przedszkoli – 600, ich rodziców – 600 i kadrę przedszkolną – 48.

Główne działania w projekcie zapewnią realizację następujących celów szczegółowych:

  1. wzrost poziomu wiedzy dzieci na temat prawidłowego żywienia,
  2. zwiększenie poziomu wiedzy dzieci, rodziców i personelu przedszkoli na temat zasad i sposobów kształtowania postaw prozdrowotnych oraz właściwych nawyków żywieniowych,
  3. propagowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej,
  4. promocja zdrowego stylu życia wśród dzieci, rodziców i pracowników przedszkoli.

Zachęcamy do udziału w projekcie!

Szczegółowe informacje udzielane są :

w siedzibie Lidera projektu: Zespół Lecznictwa Otwartego | ul. Grunwaldzka 235 | 43-600 Jaworzno | @: projekty@zlo.jaworzno.pl |
Kontakt : Wioletta Opic 515 178 508

w siedzibie Partnera projektu: Centrum Kształcenia i Wdrożeń | ul. Filaretów 1B | 43-600 Jaworzno | @: jolanta.machejek@ckiw.edu.pl |
Kontakt : Jolanta Wójcik 602 262 011

 

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych

Wysokość dofinansowania z EFS: 307 007,26 zł
Całkowity koszt realizacji: 361 185,00 zł

PROJEKTY
UNIJNE

Miło nam poinformować, że Centrum Kształcenia i Wdrożeń zostało wyłonione do realizacji części dietetycznej w projekcie „Cegiełki zdrowia”– program profilaktyki otyłości dzieci współfinansowany ze środków unijnych. Wspólnie z Pomysłodawcami tj. P.U.H. EDUKACJA Aleksandra Maniak oraz ELSPINI Piotr Michalik będziemy realizować ten projekt do 30.06.2022 r.

Cegiełki zdrowia to projekt mający na celu zwiększenie świadomości dzieci, rodziców oraz opiekunów przedszkolnych w zakresie zdrowego stylu życia, w tym prawidłowego żywienia.
Program dedykowany jest dzieciom w wieku 5 i 6 lat, ich rodzicom oraz opiekunom przedszkolnym. W ciągu 2 lat wsparcie uzyska łącznie 4420 osób. Uczestnicy Projektu przystępują do wojewódzkiego programu profilaktyki otyłości dzieci.
Projekt jest inny niż wszystkie dotychczasowe projekty dot. nadwagi i otyłości u dzieci. Zakłada holistyczne podejście do tego problemu poprzez łączenie działań w zakresie dietetycznym, behawioralnym i fizjoterapeutycznym. Dzieci, ich rodzice i opiekunowie przedszkolni będą mogli skorzystać z wiedzy i pomocy specjalistów działających na co dzień w tych właśnie obszarach. Program ma charakter profilaktyczny i zostają objęte nim wszystkie dzieci w wieku 5-6 lat, niezależnie od tego czy mają problemy z masą ciała czy nie.

Jaki jest udział CKiW w realizacji projektu Cegiełki zdrowia? Otóż, możemy się już pochwalić, że p. Jolanta Wójcik jest współautorem publikacji wydanej w ramach tego projektu o znaczącym tytule: „Cegiełki zdrowia holistyczne podejście do otyłości dzieci”. Publikacja dotrze do ponad 2100 odbiorców, wesprze tyleż samo rodzin w ich codziennych działaniach związanych z przygotowywaniem posiłków, organizowaniem wolnego czasu i rozpoznawaniem u dzieci niepokojących sygnałów o podłożu behawioralnym.
Oczywiście treści zawarte w publikacji wspierają nasze warsztaty dietetyczne, które będziemy prowadzić w przedszkolach na całym Śląsku. W pierwszych warsztatach uczestniczyły już 4 grupy dzieci, w tym tygodniu rozpoczynamy pracę z kolejnymi grupami dzieci a od przyszłego tygodnia będziemy prowadzić warsztaty dla rodziców i opiekunów dzieci. Na warsztatach dla dzieci realizowane są następujące tematy:
Podstawowe Zasady Zdrowego Żywienia- omówienie Piramidy Zdrowego Żywienia i Stylu Życia Dzieci i Młodzieży,
Zdrowe posiłki i produkty! Co musimy o nich wiedzieć?
Zdrowe czy niezdrowe? Wybieramy tylko zdrowie!

Jesteśmy dumni, że możemy uczestniczyć w inicjatywie, która ma ogromne znaczenie w profilaktyce otyłości oraz chorób dieto zależnych

a do tego obejmuje całe województwo śląskie!